• IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana reprezintă o instituţie medicală de asistenţă medicală primară şi specializată de ambulator, în care profesionalismul unei echipe de personal specializat se întilneşte cu cerinţele pacientului contemporan. Prin experienţa de peste 29 ani de activitate, IMSP AMT Ciocana a reuşit să atingă performanţe în prestarea serviciilor medicale, unde calitatea serviciilor prestate, respectul faţă de pacient şi etica actului medical stau la temelia activităţii.

Experienţa cadrelor medicale, dotarea subdiviziunilor cu tehnologie şi echipament medical avansat, toate acestea construiesc imaginea instituţiei şi satisfac necesităţile populaţiei. Echipa medicală excepţională, este la curent cu cele mai noi practici, generatori ai unor noi tactici de diagnostic şi tratament

IMSP AMT Ciocana prestează servicii medicale specializate de ambulatoriu în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală populaţiei din sectorul Ciocana, inclusiv din localităţile municipale limitrofe şi CS Dolinnoe, Balţata, Maximovca.

Scurt istoric

Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana, înfiinţată prin ordinul Direcţiei Sănătăţii a Primăriei Municipiului Chişinău nr.396 din 12.12.1989 "Asociaţia Medicală Teritorială raionul Nistrean", ulterior redenumită Asociaţia Medicală Teritorială sectorul Ciocana, în baza căreia la 17.12.2003 este creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana.

Activează în baza Statutului înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova. Sediul Instituţei medico-sanitare publice se află pe adresa: Municipiul Chişinău, str. Vadul lui Vodă 80. Înstituţia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Posedă calitatea de persoană juridică, are cont propriu în bancă, are ştampilă, formular cu antet.

Durata de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice este nelimitată. Activitatea instituţiei corespunde standartelor de evaluare şi acreditare din domeniu, conform certificatului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate nr. 2564 din 30.06.2015, valabil 5 ani. Instituţia are următoarele organe de administrare şi de control:

Fondatorul Consiliul municipal Chişinău;
Consiliul administrativ;
Directorul.

Fondatorul este organul de administrare al Instituţiei medico-sanitare publice şi îşi exercită drepturile de gestionar al Instituţiei medico-sanitare publice prin intermediul Consiliului administrativ şi directorului, conform Statutului. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice. IMSP AMT Ciocana include următoarele subdiviziuni:

Centrul Consultativ Diagnostic Ciocana, str.Vadul lui Vodă 80;
Centrul Medicilor de Familie nr. 8, str.Voluntarilor, 3;
Centrul Medicilor de Familie nr. 9, str.Uzinelor, 23;
Oficiul Medicilor de Familie Cruzeşti;
Oficiul Medicilor de Familie Tohatin;

Premii şi distincţii

Ordinul ,,Gloria Mincii”, a.2016, conferit dnei Dorina Tizu, director IMSP AMT Ciocana;
Medalia ,,Meritul Civic” a.2007, decorată dna Elena Rotari, asistentă majora;
Diplomă de merit a Guvernului RM, a.2017, decernată IMSP AMT Ciocana cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului;
Trofeu cu ocazia aniversării 25 ani de independenţă a RM, a.2004 ;
Trofeu,, Gala Femeiilor din sistemul medical” a.2014, 2015, 2017;
Diplomă de onoare, a.2015, oferită de către Centrul de sanatate publică mun.Chisinău pentru promovarea sanataţii;
Diplome oferite de către Ministerul Sanatatii, Primăria mun.Chişinău, Direcţia sanatate, Pretura s.Ciocana.
Pe parcursul anilor 2014-2017 a fost implimentat Sistemul Informațional Automatizat Asistență Medicală Primară (SIA AMP), care a permis stocarea datelor despre pacienţi şi întocmirea fiselor electronice; programarea pacienţilor către serviciul specializat de ambulator, întocmirea trimiterilor la învestigaţii şi examinări în cadrul instituţiei. SIA AMP permite generarea rapoartelor statistice şi a dărilor de seamă necesare pentru monitorizarea stării de sănătate a populației

Valori promovate
Experienţă
29 ani de experienţă dau oportunităţi pacienţilor de a fi îngrijiţi de o echipă de specialisti dedicaţi, alături de asistenţi medicali, personal administrativ şi personal de serviciu, pregătiţi în domeniu;
Profesionalism
Instruirea postuniversitară continuă atît în ţară cît şi peste hotarele ţării ( România, Germania, Italia, Portugalia, Ungaria, Rusia, Ucraina) permit acordarea şi garantarea unor servicii medicale calitative, care duc la cresterea satisfacţiei pacienţilor;
Respectul faţă de pacient
Confidenţialitatea, respectul faţă de pacient şi timpul lui, oferă respectarea drepturilor şi demnităţii fiecărui pacient;
Calitatea şi promtitudinea
Oferirea serviciilor calitative, respectul faţă de persoană, tratarea pacientului în mod special, contribuie la satisfacţia pe deplin a pacienţilor;
Loialitate şi grijă faţă de pacienţi
Relaţiile de durată, bazate pe încredere şi respect reciproc menţin loialitatea şi grija faţă de pacienţi;
Valorizarea resurselor umane
Perfecţionarea continuă şi asigurarea cu utilaj modern a instituţiei, permit menţinerea şi ocuparea locurilor de muncă;
Misiunea de bază

Misiunea de bază a IMSP AMT Ciocana este asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, asigurarea preferinţelor şi aşteptărilor adecvate ale populaţiei, precum şi susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, protecţie, promovare a sănătăţii şi oferirea posibilităţilor de alegere a unui mod de viaţă sănătos a populaţiei sectorului Ciocana.

Viziune

IMSP AMT Ciocana este o instituţie orientată spre valorile naţionale şi europene de sănătate, care promovează standarde, metode, tehnologii medicale moderne în vederea creşterii calităţii, eficienţei şi performanţei asistenţei medicale primare, care să răspundă nevoilor de sănătate şi aşteptărilor populaţiei, pentru o populaţie sănătoasă şi activă cu morbiditate şi mortalitate redusă.


DORINA TIZU
Director IMSP AMT Ciocana

VASILE POCIUMBAN
Vicedirector Asistența Medicală Mamei și Copilului

ZINAIDA OBRIJANU
Vicedirector Medical

VIOLETA MUNTEAN
Vicedirector Managementul calității

AURELIA DONESCU
Manager CCD Ciocana

ALA BEJAN
Manager CMF-8

NICOLAE PRUTEANU
Manager CMF-9
Evaluarea si acreditatarea in sanatate al IMSP AMT CIOCANA

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditatarea in sănătate, la 30.06.2020, în cadrul IMSP Asociatia Medicala Teriotoriala Ciocana a avut loc procedura de evaluare și acreditare a instituției. Chiar și în situația epidemiologică actuală, cu respectarea tuturor rigorilor, experții Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, au vizitat și evaluat toate subdiviziunile, fapt pentru care le aducem mulțumire, toată aprecierea și considerația noastră.

Nu în ultimul rând mulțumim întregului colectiv al IMSP AMT Ciocana pentru munca depusă zi de zi, uneori chiar în detriment personal. Administrația IMSP AMT Ciocana, dă o înaltă apreciere muncii pe care o duc cu modestie și abnegație, pe tot parcursul anului, medicii, asistenții medicali, personalul medical inferior în acordarea asistenței medicale calitative intru satisfacția pacientului.

IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana (str.Vadul-lui-Vodă, 80, MD-2052, mun.Chişinău)
anunţă lista funcțiilor vacante:
Denumirea funcției Nr. de unități vacante
Medic alergolog 0,5 (termen determinat)
Medic imunolog 0,5 (termen determinat)
Medic dermatolog 1,0
Medic diagnostic funcțional 1,0
Medic urolog 2,0
Medic endoscopist 1,0
Medic hepatolog 1,0
Medic reabilitolog 1,0
Medic otorinolaringolog 1,0
Medic de familie 6,0
Condiții generale faţă de funcţie
Dețin cetățenia Republicii Moldova
Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova
Cunosc limba română scris și vorbit
Sunt în capacitate deplină de exercițiu
Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției
Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv
Cunoașterea lucrului cu calculatorul la nivelul B1 (conform competentelor digitale al modelului europass)
Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului
Condițiile specifice (Calificări profesionale)
Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern)
Diplomă de studii superioare
Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii
Diplomă de studii medii speciale(medicale profil general).
Experiență profesională
cel puțin 1 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști
Cunoştinţe
Cunoaşterea prevederilor Legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului Deontologic a Lucrătorului Medical și Farmacistului
Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii de urgență.
Abilităţi
De lucru cu informaţia de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal)
Atitudini si Comportamente
Responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.
Conținutul dosarului de participare
Cerere de înscriere în care se menționează postul pentru care dorește să conlucreze, adresată conducătorului instuituției (anexa nr.1);
Copia actului de identitate în termen de valabilitate;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor - diploma de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, precum și copiile doicumentelor cate atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şau în specialitatea studiilor, în copie;
Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (anexa nr.2) ;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Curriculum vitae, model comun european;
Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
1 referință de la locurile anterioare de lucru;

Notă

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora

Oferirea informaţiilor suplimentare și primirea dosarelor
Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau: e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta toate actele în original pentru autentificare)
Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Ciocana, MD-2052, str.Vadul-lui-Vodă, 80, birou 501 (secţia resurse umane), între orele 0800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică
Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare este Tatiana Chiorescu, telefon de contact: (022)-472-371, adresa electronică: amt.ciocana@ms.md
Arhiva al functiilor vacante
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Rezultatul concursurilor
Regulamentul intern al IMSP AMT Ciocana
 1. PRINCIPII GENERALE
  1. Prezentul Regulament are scopul de a legifera, modalitatea realizării de către salariaţi a dreptului la muncă, la protecţia muncii, la asistenţă şi protecţia socială.
  2. Prezentele principii reies din activitatea unităţii, condiţiile de eficienţă, necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor reguli ce reglementează raporturile de muncă dintre angajator şi salariaţii unităţii IMSP AMT Ciocana, pentru atingerea unui scop comun -asigirarea asistenţei medicale a populaţiei, impunerea unui adevăr evident, valabil pentru orice activitate umană desfăşurată în colectiv.
  3. Prezentul Regulament este un act juridic, elaborat în baza prevederilor art. art. 198, 199 din Codul Muncii al Republicii Moldova, Convenţiei colective (nivel de ramură) şi contractului colectiv de muncă.
 2. ORDINEA DE ANGAJARE ŞI CONCEDIERE A SALARIAŢILOR
  1. Salariaţii îşi realizează munca prin înîcheierea unui contract individual de muncă cu IMSP AMT Ciocana în formă scrisă, care îşi produce efectele din ziua semnării, dacă contractul nu prevede alt ceva.
  2. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare de către părţi, atribuindu-li-se un număr din registrul unităţii, cu aplicarea ştampilei acesteia. Un exemplar se păstrează la unitate, iar celălalt se înmînează salariatului.
   1.   pe o durată nedeterminată;
   2.   pe o durată determinată, dar nu mai mare de cinci ani;
   3.   pe o durată determinată în vederea exercitării unor lucrări cu caracter temporar în următoarele cazuri:
    1.       cu persoanele pensionate pentru limită de vîrstă - pe o perioadă de pînă la 2 ani;
    2.       cu persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile;
    3.       la alegerea, pe o perioadă determinată a salariaţilor, în funcţii elective în autorităţile publice centrale şi locale, în organele sindicale, patronale, alte organizaţii comerciale şi necomerciale;
    4.       în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
  3. La încheerea contractului individual de muncă IMSP AMT Ciocana este obligată să ceară de la persoana care se angajează următoarele documente:
   1.   buletinul de identitate sau alt document, care să-i confirme identitatea;
   2.   documentul de evidenţă militară (pentru cei supuşi serviciului militar);
   3.   documentul de studii, care să-î permită activitatea în funcţia respectivă;
   4.   certificat medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
   Angajarea la serviciu fără prezentarea acestor documente nu se admite.
  4. Dacă angajarea în funcţii necesită cunoştinţe speciale, anagajatorul este dator să ceară de la persoana ce se angajează un document care să adeverească dreptul de a activa în această funcţie. Se interzice a cere de la persoana care se angajează alte documente, neprevăzute de legislaţie.
  5. Angajarea se realizează printr-un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) al angajatorului, emis în baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi. La încheerea contractului individual de muncă, acesta se perfectează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  6. La începerea activităţii de muncă sau la transferarea la alt lucru a salariatului, angajatorul este obligat:
   1.   să aducă la cunoştinţa salariatului obligaţiunile funcţionale, condiţiile de muncă, modul de remunerare, drepturile şi obligaţiile lui de serviciu;
   2.   să aducă la cunoştinţa salariatului Regulamentul intern al unităţii şi prevederile Contractului colectiv de muncă, Convenţia colectivă (nivel de ramură).
   3.   să efectuieze un instructaj privind regulile tehnicii securităţii, respectarea lor, a regulilor sanitare de producere, antiincendiare şi a altor reguli de protecţie a muncii;
  7. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheerea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă. în lipsa acestuia, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioadă de probă. Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia muncii, de prezentul regulament, de Contractul colectiv şi cel individual de muncă.
  8. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de legislaţie; orice renunţare la aceste drepturi este nulă.
  9. Pentru toţi salariaţii care lucrează mai mult de 5 zile se deschid carnete de muncă în modul stabilit.
  10. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un . acord suplimentar de părţile contractului, care se anexează la contractul de bază, fiind parte integrantă a acestuia.
  11. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni numai în circumstanţele stabilite de legislaţie. Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salariale (salarii, sporuri, alte plăţi) de către angajator.
  12. Desfacerea contractului individual de muncă se face numai în baza prevederilor legislaţiei muncii în vigoare a Republicii Moldova.
  13. Salariatul are dreptul la demisie - să desfacă contractul individual de muncă, încheiat pe un termen nedeterminat, urmînd să anunţe în scris despre aceasta angajatorul cu 14 zile calendaristice înainte. Prin înţelegerea părţilor, contractul individual de muncă poate fi desfăcut şi înainte de expirarea termenului stabilit. După expirarea termenului stabilit de legislaţie sau de contractul individual de muncă, salariatul este în drept să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să elibereze salariatului carnetul de muncă şi să efectuieze achitarea totală a acestuia pentru munca prestată.
  14. Desfacerea contractului individual de muncă încheiat pe o perioadă determinată poate fi înfăptuită înainte de termen în cazul cînd salariatul, din motive de sănătate ori invaliditate, nu-şi poate exercita funcţiile iar angajatorul nu-şi onorează obligaţiile prevăzute de contract sau o face încălcînd legislaţia muncii; în alte cazuri prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova.
  15. Concedierea salariatului se face prin emiterea unui ordin (dispoziţii, decizii, hotărîri), care se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnătură.
  16. Concedierea (desfacerea) din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată se admite pentru motivele stabilite în art. 86 din Codul muncii, cu acordul sau consultarea prealabilă a organului sindical (după caz), cu respectarea procedurii de concediere în cazul lichidării unităţii, a reducerii numărului sau statelor de personal.
  17. Dacă după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, procedura nu poate fi repetată pe parcursul unui an calendaristic. In termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în , concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.
  18. Ziua concedierii este ultima zi de muncă.
  19. Restabilirea salariatului eliberat sau transferat nelegitim la o altă muncă se face în baza unei hotărîri judiciare şi se execută imediat.
 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE SALARIAŢILOR
  1. Salariatul are următoarele drepturi:
   1.   la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea prezentului . contract în modul stabilit de Codul muncii;
   2.   la muncă, conform clauzelor contractuale;
   3.   la un loc de muncă în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;
   4.   la achitarea integrală şi la timp a salariului;
   5.   la odihnă (inclusiv la concediul anual plătit, iar în unele cazuri la concediu neplătit);
   6.   la informare despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la locul de muncă;
   7.   la formarea profesională, perficţionare, reciclare, în conformitate cu Codul muncii şi cu alte acte normative;
   8.   la libera asociere în sindicate, adresarea către organele sindicale în vederea apărării drepturilor sale;
   9.   la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă conform Codului muncii şi altor acte normative;
   10.     la asigurarea socială obligatorie în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
   11.     la asigurarea medicală obligatorie în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
  2. Salariatul este obligat:
   1.   A presta o muncă conform specialităţii, calificării sau funcţiei stabilite în contract;
   2.   A îndeplini conştiincios obligaţiunile sale de muncă;
   3.   A respecta legislaţia muncii şi alte normative, Statutul Instituţiei, Regulamentul de ordine internă a IMSP AMT Ciocana, dispoziţiile de ordin intern ale administaţiei, disciplina muncii, respectărea normelor deontologice, a principiilor şi normelor de conduită obligatorie pentru personalul angajat în sistemul asistenţei medicale.
   4.   A apăra sănătatea fizică şi morală a omului, promovarea unui mod sănătos de viaţă.
   5.   A respecta dreptul la viaţă şi demnitate al fiinţei umane, fără discriminări de vîrstă, sex, rasă, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, ideiologie, politică sau din orice motiv.
   6.   A respecta regulile de protecţie a muncii, securitatea antiincediară şi cea ecologică în conformitate cu obligaţiunile de serviciu.
   7.   A nu divulga unor terţe persoane informaţia cunoscută în cadrul activităţii sale profesionale fără acordul pacientului, cu excepţia situaţiilor cînd aceasta este solicitată de către organele judiciare sau prezintă pericol pentru societate, pentru persoane aparte sau pentru însuţi pacientul.
   8.   A informa Angajatorul despre orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului.
 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
  1. Drepturile si obligatiile angajatorului
   1.   să încheie, modifice, suspende şi să rezilieze prezentul contract cu Salariatul în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
   2.   să ceară de la persoana care se angajează, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, următoarele documente: buletinul de identitate, carnetul de muncă, documentul de evidenţă militară, documentul de studii, certificatul medical.
   3.   să ceară Salariatului îndeplinirea obligaţiunilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile Angajatorului;
   4.   să stimuleze Salariatul pentru îndeplinirea calitativă şi eficientă a obligaţiunilor de muncă;
   5.   să tragă Salariatul la răspundere disciplinară şi materială conform legislaţiei în vigoare;
  2. In baza prezentului Regulament Angajatorul se obligă:
   1.   să respecte prevederile Codului muncii, altor acte normative, clauzele prezentului contract, contractului colectiv de muncă şi a convenţiei colective;
   2.   de a organiza şi asigura Salariatul cu un volum de lucru corespunzător funcţiei ocupate, a-i asigura condiţii de muncă conform cerinţelor igienei de producţie şi regulilor de securitate a muncii;
   3.   pune la dispoziţia Salariatului utilajul, bunurile şi tehnica necesară conform locului de lucru;
   4.   de a achita salariul conform contractului colectiv de muncă;
   5.   examinează sesizările Salariatului şi ale reprezentanţilor lui, să ia măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor apărute în procesul de muncă.
 5. TIMPUL DE MUNCĂ
  1. Pentru personalul medico-sanitar se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă, care nu va depăşi 35 ore pe săptămână, sau cel mult 7 ore pe zi la funcţia de bază. Norma concretă este reglementată prin Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1223 din 09.11.2004. Pentru alte categorii de salariaţi, care activează în IMSP AMT Ciocana şi durata timpului de muncă nu este prevăzută în Nomenclator, aceasta se stabileşte conform art.100 din Codul muncii, 40 ore în săptămînă. Modificarea duratei timpului de muncă se permite doar în cazuri excepţionale, prin negocieri cu salariatul şi acordul scris al acestuia.
  2. Pentru salariaţii care activează cu durata normală a timpului de muncă (40 de ore pe săptămână sau 8 ore pe zi), în ajunul zilelor de sărbătoare prevăzute în textul art.lll din Codul muncii, durata muncii în aceste zile se reduce cu 1 (una) oră, inclusiv, în cazurile când ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.
  3. în unele cazuri, ţinând cont de specificul muncii, la acordul în scris încheiat între angajator şi salariat, se permite aplicarea şi altor durate a săptămânii de lucru după cum urmează:
   1.   săptămâna de lucru de 6 zile cu o zi de repaus;
   2.   săptămâna de lucru de 5 zile cu doua zile de repaus;
  4. Pentru asigurarea funcţionării normale a Instituţiei pentru acordarea asistenţei medicale populaţiei este stabilită săptămînă de muncă de 6 zile cu o zi de repaus. Repartizarea timpului de muncă în cadrul IMSP AMT Ciocana (timpul începerii şi terminării lucrului, durata schimbului, întreruperile, alternarea zilelor lucrătoare şi a , celor nelucrătoare), se stabilesc prin graficele de lucru aprobate.
  5. Zilele de repaus sunt sâmbăta şi duminica, cu excepţia angajaţilor care activează în Unittate cu regim flexibil al timpului de muncă. Acestor angajaţi zilele de repaus li se acordă conform Programului de activitate al Unităţii, stabilit de administraţie, de comun acord cu comitetul sindical în timpul săptămânii următoare.
  6. Salariaţii pot fi atraşi de către angajator la muncă suplimentară în condiţiile art. 104 din Codul muncii
  7. Salariatul care prestează munca şi îngrijeşte unul sau mai mulţi copii până la vârsta de 3 ani, beneficiază de reducere a duratei normale a timpului de muncă cu 2 ore pe zi, fără să fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.
  8. Salariaţii care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză, salariaţii ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate la data respectivă, precum şi care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu neplătit şi în concediu de studii, nu au obligaţia de a se prezenta la serviciu în ziua declarată zi lucrătoare.
 6. TIMPUL DE ODIHNĂ
  1. Durata pauzei pentru odihnă şi masă se stabileşte de la 30 minute până la 1 oră şi nu se includ în timpul de muncă. Durata concretă a pauzei se stabileşte prin Contractul colectiv de muncă şi Regulamentul intern al Unităţii. Durata concretă a pauzei şi timpul acordării acesteia se stabilesc în graficele de lucru aprobate pentru fiecare subdiviziune, funcţie. Femeilor care au copii în vârstă de până la trei ani pe lângă pauza generală pentru odihnă şi masă, li se acordă zilnic o oră pentru alimentaţia copiilor.
  2. Salariaţilor, al căror schimb depăşeşte 4 ore pe parcursul zilei de muncă, administraţia le oferă o pauză de cel puţin 30 minute pentru odihnă şi masă.
  3. La unităţile medico-sanitare cu regim flexibil, angajatorul este obligat să asigure salariaţilor condiţii pentru odihnă şi alimentaţie în timpul serviciilor pe timpul de noapte, în zilele de odihnă şi de sărbătoare.
  4. Ziua Hramului bisericii municipiului Chişinău declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, este zi de sărbătoare pentru toţi salariaţii din IMSP AMT Ciocana.
  5. Acordarea concediilor:
  6. Salariaţilor din IMSP AMT Ciocana li se acordă anual un concediu de odihnă plătit cu o durată de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare şi un concediu de odihnă anual suplimentar plătit conform prevederilor Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă personalului medico-sanitar. Concediile suplimentare plătite se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual.
  7. Administraţia IMSP AMT Ciocana, de comun acord cu comitetul sindical, până la 15 decembrie al anului calendaristic care expiră, este obligată să aprobe Programul flexibil de acordare a concediilor de odihnă anuale şi suplimentare pentru anul ce urmează cu respectarea următoarelor condiţii:
   1.   Concediul va fi planificat pentru fiecare salariat astfel, ca cel puţin o dată la 3 ani să coincidă cu sezonul estival;
   2.   Soţii care lucrează la aceeaşi Unitate au dreptul la concediu în aceiaşi perioadă de timp;
   3.   La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont de dorinţa salariatului şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a Unităţii.
  8. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Inainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:
   1.   femeilor - înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
   2.   salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
   3.   salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta.
  9. Munca în condiţiile timpului de lucru redus sau parţial nu influenţează durata 'concediului de odihnă anual şi suplimentar ale salariatului şi vechimea în muncă a acestuia.
  10. Persoanele angajate pe o perioadă determinată beneficiază de concediu de odihnă anual şi suplimentar plătit direct proporţional duratei perioadei de muncă în unitatea respectivă.
  11. Se stabileşte concediu pentru salariaţii din IMSP AMT Ciocana specializate pentru copii inclusiv cu deficienţe fizice şi mintale (surdolog, logoped, psiholog), cu o durată de 56 zile calendaristice.
  12. La prezentarea actelor respective, salariaţii din IMSP AMT Ciocana 'beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
   1.       căsătoria salariatului 3 zile
   2.       naşterea sau înfierea copilului 1 zi
   3.       căsătoria copiilor salariatului 1 zi
   4.       decesul părinţilor, socrilor, soţului, soţiei, copiilor 3 zile
   5.       decesul rudelor de gradul II 1 zi
   6.       încorporarea salariatului, membrului familiei în armată 1 zi
   7.       persoanelor care au copii în clasele I - II în prima şi ultima zi a anului şcolar
   In cazurile când zilele respective coincid cu concediul anual plătit, acestea se alipesc la durata concediului anual respectiv plătit.
  13. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se acordă, cu consimţământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 60 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre). Perioada concediului neplătit nu se include în:
   1.       vechimea în muncă pentru acordarea concediului anual şi suplimentar plătit;
   2.       în stagiul de cotizare conform legislaţiei.
  14. Concediul neplătit nu întrerupe relaţiile de muncă a salariatului cu angajatorul.
  15. Organizarea muncii în schimburi prin împărţirea zilei de muncă în părţi, ziua sau săptămâna de muncă incompletă nu limitează dreptul salariatului la concediile anual şi suplimentar plătite în mărime deplină, nu influenţează asupra calculării vechimii în muncă şi nu limitează alte drepturi de muncă.
  16. Organizarea muncii în schimburi prin împărţirea zilei de muncă în părţi, ziua sau săptămâna de muncă incompletă nu limitează dreptul salariatului la concediile anual şi suplimentar plătite în mărime deplină, nu influenţează asupra calculării vechimii în muncă şi nu limitează alte drepturi de muncă.
  17. Perioada staţionării Unităţii, subdiviziunii, sau a salariatului nu din vina salariaţilor, se include în vechimea în muncă, care acordă acestora dreptul la concediile de odihnă anuale şi suplimentare plătite în mărime deplină, nu influenţează asupra calculării vechimii în muncă şi nu limitează dreptul la muncă.
  18. Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil invalid în vârstă de până la 16 ani) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.
  19. Veteranilor de război angajaţi în IMSP AMT Ciocana, li se acordă concediu de odihnă anual plătit, la cerere, precum şi un concediu suplimentar ne plătit cu o durată de până la 14 zile calendaristice.
  20. Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.
  21. în caz de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.
 7. PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII
  Obligaţiile angajatorului privind asigurarea protecţiei muncii:
  1. Angajatorii este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate asoectele ce ţin de activitatea desfăşurată.
  2. A asigura respectarea normelor de protecţie a muncii corespunzătoare unităţilor, clădirilor, altor construcţii, locurile de muncă şi atestarea lor o dată la 5 ani.
  3. Organizarea serviciului pentru protecţia muncii şi a serviciului medical.
  4. Construirea, în comun cu comitetul sindical, pe baza principiului de paritate, a comitetului pentru protecţia muncii, creîndu-i condiţii adecvate pentru activitate.
  5. Asigurarea trecerii de către salariaţi, din contul angajatorului, a examenului medical periodic, a vaccinării salariaţilor în modul şi termenele aprobate de Ministerul Sănătăţii.
  6. Asigurarea gratuită salariaţilor a echipamentelor de protecţie individuală de muncă, materialelor igienico-sanitare şi alimentaţiei speciale, conform normativelor stabilite.
  7. Asigurarea instruirii salariaţilor în materiale de protecţie a muncii, inclusiv instruirii împuterniciţilor pentru protecţia muncii, în modul şi termenele stabilite de lege, alocînd sursele necesare.
  8. Analiza trimestrială a nivelului morbidităţii cu pierderea temporară a capacităţii de muncă şi realizarea măsurilor eficiente pentru diminuarea ei.
  9. Realizarea măsurilor pentru contracararea violenţei la locul de muncă (violenţa verbală, fizică, hărţuirea sexuală).
  10. Organizarea, în comun cu comitetul sindical, a activităţii sportive şi culturale.
  11. Asigurarea tratamentului salariaţilor în instituţiile balneo-sanatoriale şi odihnei copiilor în limita mijloacelor preconizate pentru aceste scopuri.
  12. Obligaţiile salariatului în domeniul protecţiei muncii:
  13. Să aibă un post de lucru corespunzător actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.
  14. Să obţină de la angajator informaţii veridice deespre condiţiile de lucru, despre existenbţa riscului profesional, precum şi despre măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc profesional.
  15. Să fie instruit şi să beneficieze de reciclările profesionale îndomeniul securităţii şi sănătăţii de muncă din contul angajatorului.
  16. Respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii corespunzătoare locului de muncă.
  17. Utilizarea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă a muncii conform destinaţiei.
  18. Desfăşurarea activităţii de muncă fără a pune în pericol atît persoana proprie, cît şi alte persoane.
  19. Să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a factorilor de risc.
  20. A aduce la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu sînt respectate cerinţele de protecţie a muncii.
  21. A întrerupe activitatea la apariţia unui pericol de accidentare şi să anunţe imediat despre aceasta conducătorul său nemijlocit.
  22. Aduce la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice accident sau îmbolnăvire la locul de muncă.
  23. Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor legii cu privire la protecţia muncii.
  24. Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, se folosesc următoarele stimulări:
   1.      mulţumiri
   2.      acordarea de premii;
   3.      distingerea cu un cadou de preţ;
   4.      distingerea cu Diplomă de Onoare;
   5.      alte stimulări.
  25. Stimulările se fac printr-un ordin al angajatorului, de comun cu organul sindical al unităţii, se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.
  26. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
   1.      avertisment
   2.      mustrare
   3.      mustrare aspra
   4.      concedierea
  27. Aplicarea amenzilor şi a altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă este interzisă.
  28. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se aplică doar o singură sancţiune.
  29. în interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări prevăzute la art. 203.
 8. PRINCIPII FINALE
  1. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa, de către angajator, fiecărui salariat al IMSP AMT Ciocana contra semnătură şi are efecte juridice de la data semnării.
  2. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se face cu respectarea art. 198,199 din Codul muncii al Republicii Moldova.
IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana anunță concurs de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante
Denumirea funcției Nr. de unități vacante
Șef secție laborator clinic diagnostic 1,0
Condiții generale faţă de funcţie
Dețin cetățenia Republicii Moldova
Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova
Cunosc limba română scris și vorbit
Sunt în capacitate deplină de exercițiu
Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției
Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv
Îndelinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani.
Cunoştinţe
Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical și farmacistului;
Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii.
Cunoașterea și aplicarea în practică:
manualul calității laboratorului;
proceduri generale de laborator;
proceduri specifice de analiză;
proceduri operaționale;
instrucțiuni de lucru;
metode contemporane de diagnostic.
Abilităţi
De lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);
Atitudini/comportamente
responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.
Conținutul dosarului de participare
Cerere de înscriere la concurs;
Copia buletinului de identitate;
Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
Copie de adeverină care să ateste vechimea în muncă, și după caz, în specialitate;
Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
Curriculum vitae;
Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
Referință;

Notă

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora

Oferirea informaţiilor suplimentare și primirea dosarelor
Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau: e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta toate actele în original pentru autentificare)
Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Ciocana, MD-2052, str.Vadul-lui-Vodă, 80, birou 501 (secţia resurse umane), între orele 0800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică
Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare este Tatiana Chiorescu, telefon de contact: (022)-472-371, adresa electronică: amt.ciocana@ms.md

Data limită de depunere a dosarului - 26 decembrie 2022 inclusiv, pana la ora 17:00

Linkuri utile