• IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
 • IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana reprezintă o instituţie medicală de asistenţă medicală primară şi specializată de ambulator, în care profesionalismul unei echipe de personal specializat se întilneşte cu cerinţele pacientului contemporan. Prin experienţa de peste 29 ani de activitate, IMSP AMT Ciocana a reuşit să atingă performanţe în prestarea serviciilor medicale, unde calitatea serviciilor prestate, respectul faţă de pacient şi etica actului medical stau la temelia activităţii.

Experienţa cadrelor medicale, dotarea subdiviziunilor cu tehnologie şi echipament medical avansat, toate acestea construiesc imaginea instituţiei şi satisfac necesităţile populaţiei. Echipa medicală excepţională, este la curent cu cele mai noi practici, generatori ai unor noi tactici de diagnostic şi tratament

IMSP AMT Ciocana prestează servicii medicale specializate de ambulatoriu în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală populaţiei din sectorul Ciocana, inclusiv din localităţile municipale limitrofe şi CS Dolinnoe, Balţata, Maximovca.

Scurt istoric

Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana, înfiinţată prin ordinul Direcţiei Sănătăţii a Primăriei Municipiului Chişinău nr.396 din 12.12.1989 "Asociaţia Medicală Teritorială raionul Nistrean", ulterior redenumită Asociaţia Medicală Teritorială sectorul Ciocana, în baza căreia la 17.12.2003 este creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana.

Activează în baza Statutului înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova. Sediul Instituţei medico-sanitare publice se află pe adresa: Municipiul Chişinău, str. Vadul lui Vodă 80. Înstituţia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Posedă calitatea de persoană juridică, are cont propriu în bancă, are ştampilă, formular cu antet.

Durata de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice este nelimitată. Activitatea instituţiei corespunde standartelor de evaluare şi acreditare din domeniu, conform certificatului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate nr. 2564 din 30.06.2015, valabil 5 ani. Instituţia are următoarele organe de administrare şi de control:

Fondatorul Consiliul municipal Chişinău;
Consiliul administrativ;
Directorul.

Fondatorul este organul de administrare al Instituţiei medico-sanitare publice şi îşi exercită drepturile de gestionar al Instituţiei medico-sanitare publice prin intermediul Consiliului administrativ şi directorului, conform Statutului. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice. IMSP AMT Ciocana include următoarele subdiviziuni:

Centrul Consultativ Diagnostic Ciocana, str.Vadul lui Vodă 80;
Centrul Medicilor de Familie nr. 8, str.Voluntarilor, 3;
Centrul Medicilor de Familie nr. 9, str.Uzinelor, 23;
Oficiul Medicilor de Familie Cruzeşti;
Oficiul Medicilor de Familie Tohatin;

Premii şi distincţii

Diploma si trofeul "Hippocrates", a.2023, conferit dnei Dorina Tizu, pentru Excelenta si creativitate in aplicarea actiunilor de promovare a imunizarilor antiCovid-19
Medalia "Meritul Civic", conferit dnei Dana Țopa, medic de familie din cadrul Centrul Consultativ Diagnostic, a.2020
Medalia "Nicolae Testimițanu", conferit dnului Nicolae Caraman, medic ORL din cadrul CMF nr.8, a.2020
Diplomă de merit a Guvernului RM, decernată IMSP AMT Ciocana cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului, a.2017
Ordinul "Gloria Mincii", conferit dnei Dorina Tizu, director IMSP AMT Ciocana, a.2016
Medalia "Meritul Civic", decorată dna Elena Rotari, asistentă majora, a.2007
Trofeu cu ocazia aniversării 25 ani de independenţă a RM, a.2004 ;
Trofeu "Gala Femeiilor din sistemul medical" a.2014, 2015, 2017;
Diplomă de onoare, a.2015, oferită de către Centrul de sanatate publică mun.Chisinău pentru promovarea sanataţii;
Diplome oferite de către Ministerul Sanatatii, Primăria mun.Chişinău, Direcţia sanatate, Pretura s.Ciocana.
Pe parcursul anilor 2014-2017 a fost implimentat Sistemul Informațional Automatizat Asistență Medicală Primară (SIA AMP), care a permis stocarea datelor despre pacienţi şi întocmirea fiselor electronice; programarea pacienţilor către serviciul specializat de ambulator, întocmirea trimiterilor la învestigaţii şi examinări în cadrul instituţiei. SIA AMP permite generarea rapoartelor statistice şi a dărilor de seamă necesare pentru monitorizarea stării de sănătate a populației

Valori promovate
Experienţă
29 ani de experienţă dau oportunităţi pacienţilor de a fi îngrijiţi de o echipă de specialisti dedicaţi, alături de asistenţi medicali, personal administrativ şi personal de serviciu, pregătiţi în domeniu;
Profesionalism
Instruirea postuniversitară continuă atît în ţară cît şi peste hotarele ţării ( România, Germania, Italia, Portugalia, Ungaria, Rusia, Ucraina) permit acordarea şi garantarea unor servicii medicale calitative, care duc la cresterea satisfacţiei pacienţilor;
Respectul faţă de pacient
Confidenţialitatea, respectul faţă de pacient şi timpul lui, oferă respectarea drepturilor şi demnităţii fiecărui pacient;
Calitatea şi promtitudinea
Oferirea serviciilor calitative, respectul faţă de persoană, tratarea pacientului în mod special, contribuie la satisfacţia pe deplin a pacienţilor;
Loialitate şi grijă faţă de pacienţi
Relaţiile de durată, bazate pe încredere şi respect reciproc menţin loialitatea şi grija faţă de pacienţi;
Valorizarea resurselor umane
Perfecţionarea continuă şi asigurarea cu utilaj modern a instituţiei, permit menţinerea şi ocuparea locurilor de muncă;
Misiunea de bază

Misiunea de bază a IMSP AMT Ciocana este asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, asigurarea preferinţelor şi aşteptărilor adecvate ale populaţiei, precum şi susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, protecţie, promovare a sănătăţii şi oferirea posibilităţilor de alegere a unui mod de viaţă sănătos a populaţiei sectorului Ciocana.

Viziune

IMSP AMT Ciocana este o instituţie orientată spre valorile naţionale şi europene de sănătate, care promovează standarde, metode, tehnologii medicale moderne în vederea creşterii calităţii, eficienţei şi performanţei asistenţei medicale primare, care să răspundă nevoilor de sănătate şi aşteptărilor populaţiei, pentru o populaţie sănătoasă şi activă cu morbiditate şi mortalitate redusă.


DORINA TIZU
Director IMSP AMT Ciocana

VASILE POCIUMBAN
Vicedirector Medical

ZINAIDA OBRIJANU
Vicedirector Asistența Medicală Mamei și Copilului

VIOLETA MUNTEAN
Vicedirector Managementul calității

AURELIA DONESCU
Manager CCD Ciocana

ALA BEJAN
Manager CMF-8

NICOLAE PRUTEANU
Manager CMF-9
Evaluarea si acreditatarea in sanatate al IMSP AMT CIOCANA

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditatarea in sănătate, la 30.06.2020, în cadrul IMSP Asociatia Medicala Teriotoriala Ciocana a avut loc procedura de evaluare și acreditare a instituției. Chiar și în situația epidemiologică actuală, cu respectarea tuturor rigorilor, experții Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, au vizitat și evaluat toate subdiviziunile, fapt pentru care le aducem mulțumire, toată aprecierea și considerația noastră.

Nu în ultimul rând mulțumim întregului colectiv al IMSP AMT Ciocana pentru munca depusă zi de zi, uneori chiar în detriment personal. Administrația IMSP AMT Ciocana, dă o înaltă apreciere muncii pe care o duc cu modestie și abnegație, pe tot parcursul anului, medicii, asistenții medicali, personalul medical inferior în acordarea asistenței medicale calitative intru satisfacția pacientului.

IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana (str.Vadul-lui-Vodă, 80, MD-2052, mun.Chişinău)
anunţă lista funcțiilor vacante:
Denumirea funcției Nr. de unități vacante
Medic de familie 4,0
Medic diagnostic funcțional 1,0
Medic oftalmolog 2,0
Medic urolog 2,0
Medic endoscopist 1,0
Medic hepatolog 1,0
Medic otorinolaringolog 2,0
Medic endocrinolog 1,0
Medic pediatru 1,0
Medic chirurg 1,0
Tehnician radiolog 2,0
Asistente medicale de familie 5,0
Asistent medical 4,0
Felcer laborant bacteriolog 2,0
Condiții generale faţă de funcţie
Dețin cetățenia Republicii Moldova
Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova
Cunosc limba română scris și vorbit
Sunt în capacitate deplină de exercițiu
Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției
Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv
Cunoașterea lucrului cu calculatorul la nivelul B1 (conform competentelor digitale al modelului europass)
Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului
Condițiile specifice (Calificări profesionale)
Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern)
Diplomă de studii superioare
Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii
Diplomă de studii medii speciale(medicale profil general).
Experiență profesională
cel puțin 1 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști
Cunoştinţe
Cunoaşterea prevederilor Legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului Deontologic a Lucrătorului Medical și Farmacistului
Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii de urgență.
Abilităţi
De lucru cu informaţia de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal)
Atitudini si Comportamente
Responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.
Conținutul dosarului de participare
Cerere de înscriere în care se menționează postul pentru care dorește să conlucreze, adresată conducătorului instuituției (anexa nr.1);
Copia actului de identitate în termen de valabilitate;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor - diploma de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, precum și copiile doicumentelor cate atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şau în specialitatea studiilor, în copie;
Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (anexa nr.2) ;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Curriculum vitae, model comun european;
Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
1 referință de la locurile anterioare de lucru;

Notă

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora

Oferirea informaţiilor suplimentare și primirea dosarelor
Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau: e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta toate actele în original pentru autentificare)
Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Ciocana, MD-2052, str.Vadul-lui-Vodă, 80, birou 501 (secţia resurse umane), între orele 0800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică
Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare este Tatiana Chiorescu, telefon de contact: (022)-472-371, adresa electronică: amt.ciocana@ms.md
Arhiva al functiilor vacante
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Rezultatul concursurilor
Regulamentul intern al IMSP AMT Ciocana
IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana anunță concurs de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante
Denumirea funcției Nr. de unități vacante
Șef secție, medic laborant bacteriolog 1,0
Condiții generale faţă de funcţie
Dețin cetățenia Republicii Moldova
Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova
Cunosc limba română scris și vorbit
Sunt în capacitate deplină de exercițiu
Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției
Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv
Îndelinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani.
Condițiile specifice (Calificări profesionale)
Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern):
Diplomă de studii superioare .
Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii.
Experiență profesională – cel puțin 3 ani în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști;
Cunoştinţe
Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical și farmacistului;
Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii.
Atitudini/comportamente
Responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.
Conținutul dosarului de participare
Cerere de înscriere la concurs;
Copia buletinului de identitate;
Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
Curriculum vitae;
Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
Referință de la locurile anterioare de lucru.

Notă

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora

Oferirea informaţiilor suplimentare și primirea dosarelor
Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau: e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta toate actele în original pentru autentificare)
Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Ciocana, MD-2052, str.Vadul-lui-Vodă, 80, birou 501 (secţia resurse umane), între orele 0800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică
Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare este Tatiana Chiorescu, telefon de contact: (022)-472-371, adresa electronică: amt.ciocana@ms.md

Data limită de depunere a dosarului - 15 martie 2023 inclusiv, până la ora 17:00

Linkuri utile